Image Alt

О нама

  /  О нама
Друштво српске словесности (изворно: Дружтво Србске Словесности) основано је 7/19. новембра 1841. године, а његово оснивање је својим печатом и потписом потврдио кнез Михаило Обреновић.  Оснивачи Друштва су Јован Стерија Поповић и Атанасије Николић, а међу првим члановима били су Димитрије Исаиловић, Стефан Марковић, Јован Стејић, Димитрије П. Тирол, Сима Милутиновић Сарајлија и Исидор Стојановић. Задатак Друштва био је ширење наука на српском језику и усавршавање српског народног језика. Председник Друштва по положају је био министар просвете. Рад друштва је био прекинут од августа 1842. до августа 1844. године. Друштво српске словесности  укинуо је кнез Михаило 27. јануара 1864. године, међутим, већ 29. јула 1864. године рад Друштва је обновљен под именом Српско учено друштво. Развојна академија Срба, или Српска развојна Академија РАС наставља традицију ПРВИХ СРПСКИХ АКАДЕМИЈА НАУКА и обнавља њихов рад 10. јула 2014. године у циљу духовног и биолошког очувања српског народа кроз сарадњу са свим институцијама које прихватају мисију и циљеве РАС Академије.


Чланови

Чланови Академије могу бити:
Грађани чија су научна дела и иновације на оригиналан начин остварили нова, или су побољшала својства постојећих производа, односно процесне опреме, или су дала резултат у виду тржишно прихватљивог и конкурентски одрживог производа или услуге;
Научни радници који су лиценцирани од стране надлежног министарства из области рада одељења Академије;
Чланови научно иновационог тима (одељења) које делегира колектив који је остварио иновацију потврђену на тржишту (предузеће, институт, факултет и сл);
Наши научни радници и ствараоци у иностранству који су дали допринос проналазаштву и иноваторству у домицилној земљи;
Научни радници који су у области привреде, културе, спорта и просвете остварили запажена дела значајна за морални, социјални, духовни и образовни напредак нашег народа и друштва, и за своја дела добили одговарајућа признања.

Циљеви и задаци

Циљеви Академије су:
1. Препознавање, откривање, развијање, подстицање, усмеравање, окупљање и организовање иновацијских потенцијала ради стварања нових оригиналних производа, процесне опреме, технологија, услуга, открића и организацијских решења утемељених на научном знању а тежишно усмерених за развој наше привреде, аграра, здравља и просвете способних и одрживих у условима савремене конкуренције и очувања културних вредности српског народа.
2. Пружање стручне, односно научно иновативне подршке, пре свега за развој и унапређење привреде, аграра, здравља и просвете којим ће се постизати већи резултати у дотичним областима.
3. Организовање и подстицање креативне и иновационе снаге у правцу израде, подршке и реализације оних иновационих програма који ће са малим улагањима остварити виши степен запошљавања у домаћим фирмама и задружним аграрним организацијама, допринети побољшању општег стања здравља и услова живота, ревитализацији морала и просвете, а све у циљу ефикасног супротстављања бројним кризама у којима се као држава, народ и друштво налазимо.
4. Развијање свести и знања о важности иноваторства за свеукупни привредни и аграрни развој, заштити здравља и околине, подизања животног стандарда и општег културног напретка друштва.
5. Предлагање и стварање правног оквира који ће бити усаглашен са европским прописима и штитити наша достигнућа на пољу интелектуалне својине.
6. Јачање свести и одговорности иновационих ствараоца за потребом усвајања индустријских, процесних, квалитативних, заштитних и других стандарда, у циљу усклађивања техничких и административних норми.
7. Афирмисање значаја морала и духа части у држави и друштву кроз развијање просвете, родољубља, плодоносног рада и свеопште слоге уз ангажовање и помоћ нашег расејања.
8. Праћење токова иновационих и научних достигнућа по тежишним областима нашег ангажовања.
9. Остваривање коректне везе са државним органима, научним и културним институцијама, привредним коморама, нашим расејањем, предузећима и удружењима послодаваца, као и другим субјектима заинтересованим за иноваторство и његову примену и афирмацију.
10. Обезбеђење друштвене подршке научног проналазаштва, иноваторства и креативних потенцијала на плану подстицаја, признања и награђивања за плодотворна дела.
Задаци Академије су:
1. Предузимање организационе, кадровске, стручне,промотивне и друге мере за ствара-лачки и плодоносан рад својих чланова.
2. Праћење проналазачких и иновацијскиха достигнућа у земљи и свету, и у том смислу обогаћивање активности и стваралачког духа својих чланова.
3. Залагање пред државним органима и институцијама за побољшање и уважавање научног иновацијског потенцијала и његовог доприноса развоју привреде и побољшању социјалног стања у држави и друштву,
4. Организовање научних скупова, округлих столова и трибина по актуелним темама. Издавање стручних часописа, билтена и научних и стручних чланака.
5. Образовање сајта на интернету на којем треба достојно представљати Академију са њеним активностима и комуникацијама са јавношћу и сродним организацијама, друштвима и асоцијацијама.
6. Активно учествовање у предлагању измена и допуна прописа из домена иноваторства у привреди, економији, аграру, заштити околине, јавном здрављу и просвети.
7. Пружање помоћи кроз примену иновационих технологија подручјима угроженим елементарним непогодама.
8. Указивање Члановима Академије достојно поштовање за њихов целокупни успешни научни, иноваторски и оригинално стваралачки рад, идеје и стремљења.
9. Кроз активности чланства Академије у примерном и достојном духу проношење, одржавање и развијање осећања поштовања и љубави према отаџбини, народу и грађанима Србије.
10. Афирмисање, подстицање и развијање веза и активности нашег расејања у реализацији циљева и задатака Академије.